skip to Main Content

ตู้ควบคุมมอเตอร์ / ตู้ควบคุมสายพาน / ตู้เปิดมอเตอร์

ประกอบ ติดตั้งและให้คำปรึกษาตู้ควบคุมมอเตอร์นิดต่างๆ ทั้งแบบทำงานง่าย หรือแบบทำงานที่ซับซ้อนที่อาจจะต้องการการใช้ตัวควบคุมลำดับต่างๆในการจัดการแก้ไขปัญหา อาจจะใช้ Soft Starter หรือ ตัว VSD กับการควบคุมทั้งหมด ก็แล้วแต่การต้องการของลูกค้า ซึ่งทางเราสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ครับ

ตู้ควบคุมมอเตอร์สายพานลำเลียง

ตู้ควบคุมสายพานลำเลียงในกระบวนการต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องการการจัดการที่ดีเพื่อการขนถ่ายวัสดุให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ส่วนมากมักจะใช้อินเวอร์เตอร์ในการจัดการความเร็วรอบมอเตอร์ต่างๆ ว่าจะให้เร็ว หรือจะให้ช้า ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องการการทำงานที่ประสานการของ 2 สายพานลำเลียง ต้องการอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องบด